ﺷﺮﮐﺖ آبین ﮔﺴﺘﺮ سهند پویا ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دهه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﺎﺧﺖ، ﻃـﺮاﺣﯽ، نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه و گندزدایی آب آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.
از جمله خدمات و محصولات شرکت می توان از دستگاه آب شیرین کن، پکیج ضدعفونی کننده، دستگاه کلرزنی، دستگاه ازن و … نامبرد.
آبین گستر سهند پویا